256 امین روز سال بر شما مبارک.
همانطور که می دانید این عدد معادل عدد 100 در مبنای 16 بوده و بزرگترین توان عدد 2 کوچکتر از 365 (تعداد روزهای یک سال) است. از این رو 256 امین روز سال یعنی روز 13 سپتامبر به عنوان روز جهانی برنامه نویس نام گرفته است. این روز را به همه برنامه نویسان تبریک میگیم.