🔸باتری لپ تاپ خالی را15ساعت داخل فریزر بگذارید تاکاملاً یخ ببند،
🔸سپس آنرا از فریزر خارج کرده و 4بار شارژ و دشارژ(خالی)نمایید تا باتری مرده را زنده کنید.